ساختار پر مانند


علت اینکه تعداد زیادی مولکول  RNA در مجاورت DNA  در فرایند رونویسی مشاهده میشود آن است که تعداد زیادی  انزیم RNA پلی مراز بر روی رشته الگوی DNA قرار میگیرند و فرایند رونویسی را به ترتیب انجام میدهند و  ساختار پر مانند در اثر طرز قرار گرفتن مولکول های RNA در مجاورت مولکول DNA  در فرایند رونویسی ایجاد میشود . علت اینکه مولکول های RNA چرا به شکل پر دیده میشوند آن است که مولکول RNA یک اسید نوکئیک بوده و در ساختار خود دارای نوکلئوتید هایی با گروه فسفات دارای عامل هیدروکسیل یا OH آزاد داشته که در محیط داخل سلولی با جدا شدن H  از عامل هیدروکسیل گروه هایی با بار منفی در فسفات ایجاد شده و در کل مولکول RNA دارای بار منفی میشود هنگامی که این مولکول های RNA در طی فرایند رونویسی بر روی رشته الگو DNA در مجاورت هم قرار میگیرند بار منفی مولکول های RNA  نیروی دافعه ای را ایجاد کرده و این مولکول ها  در اثر نیروی دافعه در دو طرف رشته الگو از هم فاصله گرفته و ساختار پر مانند ایجاد میشود.


منبع:کنکوری های لنده