روزهای زیبایی که نوید ِ بهاری را میدهد که تو با دستانت و با قدم های محکمت  ، آمدنش را مزین به شکوفه های تلاش کردی

قدم بردار ... بی پروا قدم بردار ... در هر گام دست ِ تو در دستان ِ معبودیست که با هر لبخندش برایت معجزه میکند

معجزه میکند که تو پای هدفت بمانی؛ که تو شاد باشی ؛ که آرزوهایت را یک به یک تصویر کنی

هدف ِ بینظیر ِ تو در چند قدمی ِ گامهای استوار ِ توست

پابه پای او جانانه قدم بردار ... تو برای پیروزی آمده ای ،برای لمس ِ خوشبختی ،برای رقم زدن ِ آینده ی روشنت

با توام قهرمان ... با تویی که روزهای سختی را گذراندی با تویی که درخت ِ آرزوهایت را با اشک هایت آبیاری کردی

 

نگذار ناامیدی تیشه به ریشه ی تنومند ِ اُمیدت بزند

تصویر کن هدفت را ، ریز به ریز ،جز به جز ... حتی تمام ِ ثانیه هایی را که کنارش با عشق خواهد گذشت

تصور کن ... حتی جنس ِ لبخندهایت  ...  رنگ ِ شادیهایت  را

آن روز ِ طلایی می آید.... نزدیک است.... به چشم بر هم زدنی می آید ....تو هم غرق عشق میشوی تو هم لحظه هایت با خوشبختی عجین خواهد شد ...

دستان ِ خدا را بگیر و تا انتها پیش برو ... با او میشود تا آسمان قدم برداشت 

بتاز قهرمان ِ روزهای سخت

روزی تمامِ خستگی هایت را جبران خواهم کرد

 

فقط صبور باش و ادامه بده..... به یُمن ِ آمدن ِ هدفت ،این جاده را با اُمید گلباران کن :)

نفس بکش ... عطر رسیدن می آید ... 


دیگه امسال سال ِ من و توست غزلِ گل فال من و توست

با دعای تحویل ِ امسال بهترین حال ،حال ِ من و توست ....