" و تو چه میدانی ، شایــد موعودش نزدیک باشد "  سوره احزاب ایه شصتُ سوم